فرم درخواست پروژه

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۸ طراحی بهینه سطح لغزنده چرخان برای کنترل حالت لغزنده

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی دقیق مقاله ۲۰۱۸

کنترل بهینه – کنترل لغزشی

طراحی بهینه سطح لغزنده چرخان برای کنترل حالت لغزنده

۲۰۱۸ Optimal Design of Rotating Sliding Surface for Sliding Mode Control

نتایج دقیق شبیه سازی: Results

۱۲۰ هزار تومان