فرم درخواست پروژه

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳ IEEE درمورد جهت یابی و بیمفرمینگ

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۳ IEEE درمورد جهت یابی زائیه سمت و فراز و بیمفرمینگ

Azimuth-elevation direction finding using a microphone and three orthogonal velocity sensors as a non-collocated subarray

فایل مقاله:

SongJASA0413

 

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.