فرم درخواست پروژه

شبیه سازی تشخیص پلاک خودرو

اطلاعات بیشتر

برنامه شبیه سازی  آشکارسازی پلاک خودرو و تشخیص اعداد و حروف آن

این پروژهشامل گزارش مرحله به مرحله و نحوه انجام می باشد.

جهت دریافت کامل فایل فرم درخواست پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.