فرم درخواست پروژه

سوپروایزر مبتنی بر منطق فازی برای کنترل توان اکتیو و راکتیو در یک سیستم تبدیل انرژی بادی با سرعت متغیر

اطلاعات بیشتر

کد مقاله g89

سوپروایزر مبتنی بر منطق فازی برای کنترل توان اکتیو و راکتیو در یک سیستم تبدیل انرژی بادی با سرعت متغیر

عنوان مقاله:

۲۰۰۹ A fuzzy logic supervisor for active and reactive power control of a variable speed wind energy conversion system associated to a flywheel storage system

گزارش فارسی: DFIG_SYSTEM

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.