فرم درخواست پروژه

سنکرونسازی و اثبات سنکرونسازی دو سیستم ترکیبی، ترکیبی از سیستم فوق آشوب لو و سیستم آشوبناک یکپارچه

اطلاعات بیشتر

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

کد مقاله C65
عنوان مقاله:

سنکرونسازی و اثبات سنکرونسازی دو سیستم ترکیبی، ترکیبی از سیستم فوق آشوب لو و سیستم آشوبناک یکپارچه

Synchronization of two different uncertain chaotic systems with unknown parameters using a robust adaptive sliding mode controller

 گزارش فارسی: gozreshc65

۷۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”100″]

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.