فرم درخواست پروژه

چند سمینار کارشناسی ارشد مخابرات سیستم در خصوص رادار و جمینگ

اطلاعات بیشتر

عنوان مطلب: سمینار

موضوع: تاریخچه­ای از تحقیقات و عملکردها در حوزه­ی رادار،  جنگ الکترونیک و رویکردها

فهرست

    پیشگفتار  ………………………………………………………………………………………………… ۴

تاریخچه  …………………………………………………………………………………………………۶

   خدمات ماکسول ………………………………………………………………………………………………… ۷

   رادار ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

آنتن  …………………………………………………………………………………………………۱۴

   جمینگ …………………………………………………………………………………………………  ۱۶

   منابع  …………………………………………………………………………………………………۳۹

جهت سفارش فرم سفارش پروژه را پر کرده یا با شماره ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵ تماس گیرید.

موضوع۲:

رادارهای آرایه فازی باند Ku

تاریخچه و کاربردهای رادار