فرم درخواست پروژه

جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۴

شبکه عصبی – سیستم توزیع –خط انتقال

کد مقاله P84
عنوان مقاله:

جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
P84_Fault Location In EHV Transmission Lines Using Artificial Neural Networks
گزارش فارسی==>Report

۴۵ هزار تومان

=====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.