فرم درخواست پروژه

تضعیف رزونانس تبدیل گرید، اعوجاج ناشی از شبکه و ناپایداری پارامتری در نسل توزیع مبتنی بر مبدل

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۱۱

کنترل دیجیتال – توزیع پراکنده –  اینورتر  –   DG
کد مقاله P28
عنوان مقاله:

تضعیف رزونانس تبدیل گرید، اعوجاج ناشی از شبکه و ناپایداری پارامتری در نسل توزیع مبتنی بر مبدل
۲۰۱۱ p28_ Mitigation of Converter-Grid Resonance, Grid-Induced Distortion, and Parametric Instabilities

گزارش فارسی==>report

۴۵ هزار تومان

=====================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.