ترجمه و شبیه سازی مقاله های جبران سازی رشته برق

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله های جبران سازی رشته برق

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

 

 

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

انرژی های نو– کنترل توان راکتیو– ادوات فکتس FACTS

جایابی بهینه مکان و اندازه منابع تولید پراکنده و D-STATCOM با الگوریتم ازدحام ذرات PSO

۲۰۱۴ Optimal location and sizing determination of Distributed Generation and DSTATCOM using Particle Swarm Optimization Algorithm

تولید پراکنده – جبراک کننده استاتیکی بار – D-STSTCOM – سیستم توزیع شعاعی – ضریب حساسیت تلفات – بهینه سازی ازدحام ذرات PSO

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴

      دینامیک سیستمهای قدرت –  ادوات فکس 

    STATCOM برای عملکرد دینامیکی بهبود یافته از مزارع بادی در قدرت شبکه
STATCOM for Improved Dynamic Performance of Wind Farms In Power Grid

دارای گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

45,000 تومان – خرید

===================================

 ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

۲۰۱۳ Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

گزارش فارسی==> ترجمه + gozareshe kar

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی و ترجمه و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳

توان راکتیو– دینامیک سیستمهای قدرت – ادوات فکس

افزایش پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

Stability Enhancement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

۵۵ هزار تومان

55,000 تومان – خرید

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

الکترونیک قدرت – جبران سازی

 کد مقاله G135

عنوان مقاله:

یک روش تک ورودی تک خروجی تنها با استفاده از جبران سازی فیدبک جبران ولتاژ ضعیف با تکنیک SPWM اصلاح شده برای سه مرحله AC-DC Buck Converter

G135_A Single-Input Single-Output Approach By Using Minor-Loop Voltage Feedback Compensation With Modified SPWM Technique for Three-Phase AC-DC Buck Converter

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”153″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – جبران سازی – دینامیک سیستم قدرت

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

طراحی کنترل غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید توزیع شده برای افزایش ثبات ولتاژ

Nonlinear DSTATCOM Controller Design for Distribution Network With Distributed Generation To Enhance Voltage Stability 2013

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”147″]

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

ادوات فکتس FACTS – کنترل توان راکتیو – کنترل مدرن

بهبود سطح ولتاژ سیستم های قدرت به وسیله SVC با کنترل POD

۲۰۱۲ Voltage Level Improvement of Power System By Using SVC With POD Controller

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمبینان

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ سیستم خط انتقال بلند توسط SVC

۲۰۱۱ Reactive Power Management and Voltage Control of large Transmission system using SVC

===================================

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲

سیستم توزیع – جبران توان راکتیو

کد مقاله P153

عنوان مقاله:

 بررسی استفاده از STATCOM در یک مجموعه واحد بادی

۲۰۱۲ Reactive Power Compensation for Integration of Wind Power in a Distribution Network

گزارش فارسی==>exp

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”156″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

ادوات فکتس FACTS– کنترل توان راکتیو – قابلیت اطمینان – کیفیت توان

تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

۲۰۱۱ Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۰

کیفیت توان – جبران سازی STATCOM

کد مقاله P44
عنوان مقاله:

بهبود کیفیت توان یک ژنراتور القایی با استفاده از STATCOM با سیستم ذخیره انرژی باتری
P44_Power-Quality Improvement of A Stand-Alone Induction Generator Using A STATCOM With Battery Energy Storage System
گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”183″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹ با PSCAD

حفاظت رله بر مبنای STATCOM

Research of The Effect for Relay Protection Based On STATCOM

شبیه سازی با نرم افزار PSCAD

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی و تجزیه و تحلیل DVR برای کاهش ولتاژ افت ولتاژ و متورم

۲۰۰۹ Design and analysis of dynamic voltage restorer for deep voltage sag and harmonic compensation

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۸

قابلیت اطمینان – جبرانسازی توان راکتیو

آزمايشات قابليت اطمينان و عملكرد SVC در متلب

۲۰۰۸ SVC Operation & Reliability Experiences

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۷

الکترونیک قدرت – جبران سازی

کد مقاله P58
عنوان مقاله:

یک رویکرد جدید برای کانورترهای DC به DC Buck-Boost با استفاده از جبرانسازی سری
P58_A New Approach for High Efficiency Buck-Boost DC DC Converters Using Series Compensation
گزارش فارسی==>tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”196″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۰۵

کیفیت توان – دینامیک سیستمهای قدرت – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال
۲۰۰۵ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۴

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTSt

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۰۴ Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار کامل و فایل راهنمای مقاله ژورنال ۲۰۰۰

دینامیک سیستم های قدرت – ادوات فکتس(FACTS)

مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت

Comparison of PSS, SVC And STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations

گزارش فارسی==> ترجمه و پاورپوینت

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”253″]

===================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله های جبران سازی رشته برق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.