فرم درخواست پروژه

ترجمه و شبیه سازی مقاله سیستم توزیع و تولید پراکنده

اطلاعات بیشتر

ترجمه و شبیه سازی مقاله سیستم توزیع و تولید پراکنده

به ترتیب سال

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

سیستم توزیع و تولید پراکنده

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

سیستم های توزیع انرژی– کنترل توان راکتیو

الگوریتم گرده افشانی گل و فاکتورهای حساسیت تلفات برای یافتن مکان و اندازه بهینه خازن در سیستم های شعاعی

۲۰۱۶ Flower Pollination Algorithm and Loss Sensitivity Factors for optimal sizing and placement of capacitors in radial distribution systems

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”358″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۶

بهره برداری از سیستمهای انرژی– شبکه های هوشمند– توزیع انرژی

یک الگوریتم تقویت کننده خود ترمیم برای سیستم های انتقال بر پایه تئوری شبکه پیچیده

۲۰۱۶ A Restorative Self-Healing Algorithm for Transmission Systems Based on Complex Network Theory

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

کیفیت توان الکتریکی – کنترل توان راکتیو – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

یک ابر خازن به همراه یک روانساز توان برای هموار سازی متناوب و بهبود کیفیت توان شبکه ی توزیع

۲۰۱۴ Power Quality Improvement In Low Voltage Distribution System Using Dynamic Voltage Restorer

فیلتر قدرت اکتیو– مبدل dc/dc– کنترل d-q– پردازشگر دیجیتال سیگنال– بازیاب دینامیکی ولتاژ– گرد آوری ذخیره ی انرژی– فرو افتادگی و فرا افتادگی ولتاژ– ابر خازن

گزارش فارسی==> ترجمه + gozaresh

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”245″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

سیستم های توزیع انرژی– شبکه های هوشمند

کاهش تلفات شبکه توزیع در حضور خودروهای الکتریکی توسط جاسازی ذخیره سازها

۲۰۱۴ Power Loss Reduction for Electric Vehicle Penetration with Embedded Energy Storage in Distribution networks

کاهش تلفات– الگوریتم بهینه سازی– ESS

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۴

سیستم توزیع – شبکه هوشمند

یک استراتژی کنترلی چند منظوره برای عملکرد پایدار واحدهای DG در شبکه های هوشمند

۲۰۱۴ A Multifunction Control Strategy for the Stable Operation of DG Units in Smart Grids

===================================

 شبیه سازی مقاله ۲۰۱۴  سیستم توزیع

کد مقاله P114

عنوان مقاله:

موقعیت یابی خطای امپدانس بالا در سیستم های توزیع زیرزمینی ۱۱ کیلوولت، با استفاده از تبدیل موجک

High Impedance Fault Location In 11 Kv Underground Distribution Systems Using Wavelet Transforms 2014

گزارش فارسی==> HIF

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”126″]

========================================

شبیه سازی و پاورپوینت مقاله ۲۰۱۳ IEEE

حالت جزیره ای – الکترونیک قدرت – کنترل توان راکتیو- سیستم توزیع

یک الگوریتم شناسایی حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر بر اساس کنترل توان راکتیو
۲۰۱۳  An Islanding Detection Algorithm for Inverter based Distributed Generation Based on Reactive Power Control

۷۰ هزار تومان

70,000 تومان – خرید

===================================

 ترجمه و پاورپوینت و شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توان راکتیو – دینامیک سیستم های قدرت

بهبود پایداری سیستم های قدرت خط انتقال طولانی با استفاده از جبران کننده استاتیک ور (SVC)

۲۰۱۳ Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System By Using Static Var Compensator (SVC)

گزارش فارسی==> ترجمه + gozareshe kar

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”247″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳ IEEE

الکترونیک قدرت – میکروگرید – DG

کنترل هماهنگ و مدیریت انرژی اینورترهای مبدل های توزیع شده در میکروگرید

۲۰۱۳ G372 Coordinated Control and Energy Management of Distributed Generation Inverters in a Microgrid

===================================

ترجمه و شبیه سازی و گزارش کار مقاله ۲۰۱۳

دینامیک قدرت – سیستم توزیع

بررسی عوامل اصلی تاثیرگذار روی تغییر ولتاژ فیدرهای توزیع

Examination of Major Factors Affecting Voltage Variation On Distribution Feeders

گزارش فارسی==> g213tozihat و ترجمه

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”238″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش فارسی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع

الگوریتم تخمین فازور پویا اصلاح شده برای سیگنال های گذرا ژنراتورهای توزیع شده

G62 Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for The Transient Signals of Distributed Generators

گزارش فارسی==>ترجمه + tozihat

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”244″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

کیفیت توان – کنترل توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS – قابلیت اطمینان

بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

۲۰۱۳ POWER QUALITY IMPROVEMENT IN POWER DISTRIBUTION SYSTEM USING D-STATCOM

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

منابع تولید پراکنده – تلفات توان اکتیو – سیستم توزیع– کیفیت توان الکتریکی – انرژی های نو – قابلیت اطمینان

تاثیر تولید پراکنده بر روی پروفیل ولتاژ و تلفات سیستم‌ های توزیع

۲۰۱۳ Impact of Distributed Generation on Voltage Profile and Losses of Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۳

انرژی های نو – تولید پراکنده – DG

یک روش شناسی طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ یک ریزشبکه با یک واحد DG

۲۰۱۳ A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of a Single-DG-Unit Microgrid

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – توربین بادی

کنترلر وفقی فازی بهینه به همراه توربین بادی سیستم توزیع، برای کنترل فرکانس در سیستم قدرت

Optimal Fuzzy Logic-Based Adaptive Controller Equipped With DFIG Wind Turbine for Frequency Control In Stand Alone Power System

مناسب برای درس های کنترل فازی، کنترل وفقی، کنترل بهینه

دارای گزارش فارسی==> Report _3_

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”129″]

===================================

ترجمه مقاله ۲۰۱۳ تشخیص حالت جزیره ای برای DG مبتنی بر اینورتر با استفاده از سیستم فازی عصبی 

Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Using An Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System

این مقاله شبیه سازی ندارد

نمونه ترجمه==> 11

۲۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”131″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

 میکرو گرید – سیستم توزیع

روش طراحی چند متغیره برای کنترل ولتاژ ریزشبکه با یک DG

  A Multivariable Design Methodology for Voltage Control of A Single-DG-Unit Microgrid

گزارش فارسی==> report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”135″]

===================================

شبیه سازی  مقاله ژورنال ۲۰۱۳

سیستم توزیع – انرژی نو

سیستم تولید توزیع شده مبتنی بر سلول سوخت ترکیبی برای کاهش افت ولتاژ

Hybrid Fuel Cell Based Distributed Generation System for The Mitigation of Voltage Sag

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”142″]

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – جبران سازی – دینامیک سیستم قدرت

کد مقاله P127

عنوان مقاله:

طراحی کنترل غیر خطی DSTATCOM برای شبکه توزیع با تولید توزیع شده برای افزایش ثبات ولتاژ

Nonlinear DSTATCOM Controller Design for Distribution Network With Distributed Generation To Enhance Voltage Stability 2013

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”147″]

====================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۳

سیستم توزیع – کنترل توان

کد مقاله P143

عنوان مقاله:

ترکیب کنترل برداری و کنترل مستقیم قدرت برای DFIG در شرایط ولتاژ شبکه ای غیر طبیعی و غیرقابل مقایسه

۲۰۱۳ Combined Vector Control and Direct Power Control Methods for DFIG under Normal and Unbalanced

گزارش فارسی==> rahnama

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”148″]

====================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

۲۰۱۲ Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

بازار برق – الگوریتم ژنتیک – سیستم توزیع

حل تقسیم اقتصادی محیطی میکروگرید هوشمند شامل سیستم تولید توزیع شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک کوانتومی آشوب

۲۰۱۲ Solve Environmental Economic Dispatch of Smart Microgrid Containing Distributed Generation System – Using Chaotic Quantum Genetic Algorithm

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

توزیع پراکنده – ریز شبکه – حالت جزیره ای

مدلسازی دینامیکی میکروگرید برای شبکه متصل و عملیات عمدی جزیره ای

۲۰۱۲ Dynamic Modeling of Microgrid for Grid Connected And Intentional Islanding Operation 2012

گزارش فارسی: Report

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”316″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

سیستم توزیع – الگوریتم ژنتیک و PSO

ترکیب الگویتم ژنتیک و ازدحام ذرات(PSO) برای بهینه سازی مکان و اندازه در سیستم های توزیع

A Combination of Genetic Algorithm And Particle Swarm Optimization for Optimal DG Location And Sizing In Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

سیستم توزیع – الگوریتم ژنتیک و PSO

ترکیب الگویتم ژنتیک و ازدحام ذرات(PSO) برای بهینه سازی مکان و اندازه در سیستم های توزیع

A Combination of Genetic Algorithm And Particle Swarm Optimization for Optimal DG Location And Sizing In Distribution Systems

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

انرژی های نو – کیفیت توان – سیستم های توزیع انرژی – قابلیت اطمینان

شبیه سازی سلول خورشیدی متصل به شبکه

۲۰۱۲ Simulation of Grid-Connected Photovoltaic System

سیستم فتوولتائیک – MPPT – متصل به شبکه

===================================

شبیه سازی مقاله سال ۲۰۱۲

سیستم توزیع – جبران توان راکتیو

کد مقاله P153

عنوان مقاله:

 بررسی استفاده از STATCOM در یک مجموعه واحد بادی

۲۰۱۲ Reactive Power Compensation for Integration of Wind Power in a Distribution Network

گزارش فارسی==>exp

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”156″]

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۲

سیستم‌های قدرت –  بهینه‌سازی – جستجوی مقاوم – الگوریتم ژنتیک

کد مقاله G46

عنوان مقاله:

راه‌حل ژنتیک برای دیسپاچ اقتصادی تولید در بهره‌برداری سیستم‌های قدرت

 G46_ A GA-API Solution for The Economic Dispatch of Generation In Power System Operation 2012

 گزارش فارسی==> info

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”162″]

===================================

کد مقاله  G156 ,P105

عنوان مقاله:

DG Integrated Multistage Distribution System Expansion Planning

سال ارائه:  ۲۰۱۱       نوع مقاله: ژورنال 

گزارش فارسی: ترجمه دستنویس + عکس های خروجی

کلید واژه : چند مرحله ای، سیستم های توزیع، الگوریتم ژنتیک

Distributed Generation, Genetic Algorithm, Multistage Distribution Expansion Planning, Optimal Power Flow

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”345″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

توان راکتیو – ادوات فکتس FACTS– میکروگرید – توزیع پراکنده

کنترل هوشمند UPCQ درون سیستم انرژی میکروگرید (با منطق فازی)

۲۰۱۱ Smart Control of UPCQ Within Microgrid Energy System

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۱۱

انرژی های نو– شبکه هوشمند – میکروگرید – تولید پراکنده

کنترل پیشرفته ولتاژ ریزشبکه های هوشمند با استفاده از منابع انرژی توزیع شده

۲۰۱۱ Planning of power systems with distributed generation and storage

===================================

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۱

شبیه سازی دینامیکی – الکترونیک قدرت – سیستم توزیع پراکنده

کد مقاله P17
عنوان مقاله:

شبیه سازی یک سیستم دیزلی جدا شده با ذخیره انرژی باتری
P17_Simulation of An Isolated Wind Diesel System With Battery Energy Storage

گزارش فارسی==> pdf javab

۴۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”169″]

===================================

شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۱۱

کنترل دیجیتال – توزیع پراکنده –  اینورتر  –   DG
کد مقاله P28
عنوان مقاله:

تضعیف رزونانس تبدیل گرید، اعوجاج ناشی از شبکه و ناپایداری پارامتری در نسل توزیع مبتنی بر مبدل
۲۰۱۱ p28_ Mitigation of Converter-Grid Resonance, Grid-Induced Distortion, and Parametric Instabilities

گزارش فارسی==>report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”170″]

=====================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار فارسی کامل مقاله ۲۰۱۰

بازار برق

سوئیچینگ انتقال در شرایط امنیت محدود

۲۰۱۰ Transmission Switching In Security-Constrained Unit Commitment

گزارش فارسی ==> ترجمه + توضیح نتایج

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”348″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه دستنویس مقاله ۲۰۱۰

میکروگرید – سیتم توریع

روش های تقسیم توان ژنراتور توزیع چندگانه با توجه به حالت های کنترل و تنظیمات ریزشبکه

Power-Sharing Method of Multiple Distributed Generators Considering Control Modes And Configurations of A Microgrid

گزارش فارسی==>ترجمه(دستنویس) + UPC

۵۰ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”250″]

===================================

شبیه سازی مقاله ژورنال ۲۰۱۰

  توربین بادی

 کد مقاله P112

عنوان مقاله:

 کنترل مجازی اینرسی توربین های بادی مبتنی بر DFIG برای پشتیبانی فرکانس شبکه پویا

۲۰۱۳ VIRTUAL INERTIA CONTROL of DFIG-BASED WIND TURBINES for DYNAMIC GRID FREQUENCY SUPPORT

گزارش فارسی==> tozihat

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”145″]

===================================

* شبیه سازی کامل و ترجمه مقاله ۲۰۱۰

 دینامیک سیستم های قدرت – توان راکتیو- ادوات فکتس- سیستم توزیع

عنوان  مقاله:

 روشی ساده و کارامد برای پایداری ولتاژ در سیستمهای توزیع  شعاعی

Simple And Efficient Method for Steady-State Voltage Stability Assessment of Radial Distribution Systems

شبیه سازی کامل: دارد

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”178″]

===================================

* شبیه سازی و ترجمه مقاله ۲۰۰۹

حفاظت و رله – حفاظت پیشرفته – سیستم های توزیع انرژی

یک الگوریتم ابتکاری جهت برآوردی میرایی جزء DC برای رله دیجیتال

۲۰۰۹ An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

===================================

شبیه سازی و ترجمه و گزارش کار مقاله ژورنال ۲۰۰۶

تولید پراکنده – توزیع توان

بررسی عملکرد سیستم های توزیع شده با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

 Investigating Distributed Generation Systems Performance Using Monte Carlo Simulation

===================================

 ترجمه و شبیه سازی مقاله فارسی ۲۰۰۶

کنترل توان – تولید انرژی – سیستم توزیع

کد مقاله P3
عنوان مقاله:

کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو DFIG برای تولید انرژی باد
۲۰۰۶ Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation
گزارش فارسی==>Doc1

۵۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”199″]

===================================

شبیه سازی و ترجمه مقاله ژورنال ۲۰۰۶

کنترل توان اکتیو– کنترل توان راکتیو– سیستم توزیع– انرژی بادی

کنترل مستقیم توان اکتیو و توان راکتیو ژنراتور القایی با تغذیه دوگانه برای تولید انرژی بادی

Direct Active And Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

===================================

 

شبیه سازی مقاله ۲۰۰۴

شبکه عصبی – سیستم توزیع –خط انتقال

کد مقاله P84
عنوان مقاله:

جایابی خطا در خطوط انتقال EHV با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
P84_Fault Location In EHV Transmission Lines Using Artificial Neural Networks
گزارش فارسی==>Report

۴۵ هزار تومان

[zarinpalpaiddownloads id=”203″]

=====================================

ترجمه و شبیه سازی مقاله سیستم توزیع و تولید پراکنده