فرم درخواست پروژه

بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس سیستم دوناحیه ای

اطلاعات بیشتر

شبیه سازی مقاله ۲۰۱۵  کد g296

کنترل کننده pid، بهینه سازی، 

عنوان مقاله:

g296_Tuning of PID Controller in an Interconnected Power System using Particle Swarm Optimization

بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده pid باالگوریتم pso درکنترل بار فرکانس سیستم دوناحیه ای

۱- فقط قسمت PSO انجام شده (قسمت۲-۵)

۲- کد نویسی الگوریتم PSO جهت بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده PIDانجام شده

گزارش فارسی:

help

Doc

doc (2)

۷۰ هزار تومان

===================================

تماس با ادمین : ۰۹۱۷۷۳۶۱۸۴۵

برای مشاهده دسته بندی ها از منوی بالا یا سمت راست استفاده نمایید.